Czym jest prospekt informacyjny? Architekt wnętrz o obowiązkach dewelopera

Architekci wnętrz podkreślają, że celem ustawy deweloperskiej jest wprowadzenie instrumentów prawnych mających na celu ochronę interesu konsumentów. Do najistotniejszych gwarancji należą obowiązki informacyjne, których deweloper powinien dopełnić jeszcze w fazie przedkontraktowej.

Ustawodawca przyznaje nabywcy uprawnienia pomimo tego, że stron nie wiąże jeszcze żaden stosunek prawny poza ewentualną umową rezerwacyjną. Powyższa regulacja ma na celu transparentne ukształtowanie procesu inwestycyjnego. Nabywca ma możliwość dysponowania szerokim zakresem informacji umożliwiającym mu podjęcie rzetelnej decyzji o zawarciu umowy.

Architekt wnętrz o prospekcie informacyjnym

Art. 17 ust. 1 ustawy deweloperskiej nakłada na dewelopera obowiązek sporządzenia prospektu informacyjnego dotyczącego szczegółów przedsięwzięcia lub zadania inwestycyjnego. Dokument składa się z części ogólnej oraz części indywidualnych, dotyczących poszczególnych lokali. Jest on sporządzany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ustawy deweloperskiej. Przedsiębiorca powinien doręczyć prospekt informacyjny wraz z załącznikami na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy. Ustawodawca precyzuje także formę dostarczenia, zakładając jego nieodpłatne doręczenie na trwałym nośniku informacji. Co do zasady deweloper może dokonać doręczenia w dowolnej formie, jednak na żądanie osoby zainteresowanej jest zobowiązany do jego okazania w tradycyjnej formie papierowej w lokalu przedsiębiorstwa.

W zależności od rodzaju projektu, załączniki do prospektu stanowią odpowiednio:

 1. w przypadku domu jednorodzinnego: wzór umowy deweloperskiej (umowy przedwstępnej);
 2. w przypadku lokalu mieszkalnego: rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu oraz wzór umowy deweloperskiej (umowy przedwstępnej).

perfectspace-wnetrze-lazienki-wykonane-wedlug-projektu-architekta-wnetrz

W przypadku wprowadzenia zmian w prospekcie informacyjnym, stosowne informacje doręcza się w formie, w jakiej został przesłany prospekt informacyjny. Są one udostępniane w postaci aneksu do prospektu informacyjnego bądź nowego prospektu, w którym zmiany wskazane są w sposób umożliwiający ich identyfikację, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownych przypisów. Osoba zainteresowana może wyrazić wyraźną zgodę na doręczenie informacji o zmianie prospektu w innej formie niż określona przez ustawodawcę. Nie może ona mieć charakteru dorozumianego.

Architekt wnętrz przypomina o terminie udzielenia informacji

Architekci wnętrz przypominają, że deweloper jest zobowiązany do doręczenia przedmiotowych informacji potencjalnemu nabywcy w terminie umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy deweloperskiej. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy.

Obowiązek sporządzenia prospektu jest uzależniony od terminu rozpoczęcia sprzedaży. W jego zakres nie wchodzą także przedsięwzięcia, które zostały sfinalizowane przed dniem 29 kwietnia 2012 roku, a zatem przed wejściem w życie ustawy deweloperskiej.

Architekci wnętrz o innych obowiązkach informacyjnych

Na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy, deweloper powinien zapewnić możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z następującymi dokumentami:

 1. aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
 2. kopią aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bądź aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. kopią pozwolenia na budowę;
 4. sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej;
 5. projektem architektoniczno-budowlanym.

Architekci wnętrz z agencji architektonicznej Perfect Space z Warszawy przypominają, że w razie niedopełnienia obowiązków informacyjnych deweloper ponosi odpowiedzialność karną. Zaniechanie w tym zakresie stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny.

Projekt prospektu informacyjnego warto skonsultować z profesjonalistami. Usługi w zakresie analizy treści dokumentacji pod kątem prawnym oferują obecnie agencje architektoniczne, dysponujące bogatym doświadczeniem w tym zakresie. Ich kompleksowa obsługa nie ogranicza się wyłącznie do wykonywania prac wykończeniowych.

perfectspace-wnetrze-sypialni-wykonane-wedlug-projektu-architekta-wnetrz

Źródła:

 • ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (Dz. U. Nr 232, poz. 1377 z późn. zm.), zw. „ustawą deweloperską”;
 • Burzak A., Okoń M., Pałka P., Art. 17 [w:] Burzak A., Okoń M., Pałka P., Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz. LEX, 2012;
 • Gliniecki B., Art. 17 [w:] Gliniecki B., Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2012;
 • Czech T., Art. 17 [w:] Czech T., Ustawa deweloperska. Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2013.